fbpx

Polityka prywatności

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH.

„Hubertus” Landowscy Sp.j. z siedzibą w Rokocinie (zwana dalej Hubertusem lub Administratorem) informuje, że jako administrator danych, przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych; RODO).

Hubertus przetwarza Państwa dane osobowe w celu zawarcia i należytej realizacji umów o świadczenie usług na terenie obiektu (zgodnie z art. 6 ustęp 2 lit. b RODO). Zakładany czas przetwarzania danych osobowych na tej podstawie odpowiada okresowi niezbędnemu do zawarcia lub realizacji umowy i przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego tytułu. Ponadto Hubertus będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie na podstawie art. 6 ustęp 2 litera c RODO w celu wypełnienia spoczywających na administratorze obowiązków o charakterze publicznoprawnym, np. księgowo-fiskalnych, przez okres niezbędny do wypełnienia tych obowiązków, a wynikający z przepisów prawa.

W szerszym zakresie Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, w celu i przez okres, na jaki zgoda ta została udzielona (zgodnie z art. 6 ustąp 2 lit. a RODO). Ponadto Państwa dane osobowe Hubertus będzie przetwarzał na podstawie art. 6 ustęp 2 litera f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przez czas istnienia przedsiębiorstwa. Za prawnie uzasadniony interes administratora uznaje się marketing bezpośredni (marketing usług własnych). Przebywając na terenie obiektu Hubertus Państwa wizerunek może zostać utrwalony za pomocą monitoringu wizyjnego. Stosowany monitoring służy zapewnieniu bezpieczeństwa obiektu i gości. Monitoring obejmuje oznaczone strefy ogólnodostępne, jak i nieodstępne dla gości. Monitoring nie jest i nigdy nie będzie stosowany w pokojach gościnnych udostępnianych klientom Hubertusa. Okres przechowywania nagrań z monitoringu wynosi 3 miesiące, chyba że ich dalsze wykorzystanie jest niezbędne w celach dowodowych z uwagi na toczące się postępowania sądowe lub przygotowawcze.

Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, lecz jest niezbędne do zawarcia umowy z Hubertusem (wymóg umowny). Bez uzyskania niezbędnych danych osobowych Hubertus w większości przypadków nie będzie w stanie świadczyć na Państwa rzecz usług, przez co podanie tych danych stanowi na ogół warunek zawarcia umowy. Jedynie w przypadku korzystania z usług restauracji (poza zorganizowanymi uroczystościami i wydarzeniami) Hubertus nie wymaga identyfikacji osób, kt órych dane dotyczą.
Administrator przetwarza zgromadzone dane osobowe w sposób zautomatyzowany, przy czym nie podejmuje decyzji opartych wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, w tym nie stosuje mechanizmów profilowania.

Hubertus w ramach zawartych umóww powierzenia przetwarzania danych osobowych w swoim imieniu może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom współpracującym świadczącym usługi na rzecz i pod nadzorem administratora w zakresie zarządzania obiektem, marketingu, obsśugi IT, obsługi klienta, obsługi księgowej i prawnej. Szczegółowej informacji o odbiorcach danych administrator udziela w odpowiedzi na przesłane zapytania zgodnie z przysługującym Państwu prawem dostępu do informacji. Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych poza obszar EOG lub do organizacji międzynarodowych.

W dowolnym momencie moga Państwo wnieść sprzeciw wobec dalszego przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Dodatkowo przysługuje Panu/ni prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w innych usprawiedliwionych celach administratora. Jeżeli podstawę przetwarzania danych stanowi udzielona zgoda, w każdym czasie przysługuje Panu/ni prawo do wycofania udzielonej zgody, jednakże wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych przez administratora, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem; Ponadto przysługuje Panu/ni prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).